Crossing the Linbian River at sunset
Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City to Fangliao

Mazu Temple in Pingtung City
Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City

A pink sanheyuan in Alian District
Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Tainan to Pingtung City