Taipei at night from Xianjiyan

Taipei by night from the top of Xianjiyan.