A pink sanheyuan in Alian District
Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Tainan to Pingtung City

Mazu Temple in Pingtung City
Jun 2016

Postcards From Pingtung City 屏東市明信片

Crossing the Linbian River at sunset
Jun 2016

South Taiwan Ride 2015: Pingtung City to Fangliao

Liu House in rural Chaozhou
Jun 2015

Chaozhou Liu House 潮州劉厝

Inside the abandoned church in Jiukuaicuo
Jun 2016
3

Chaozhou Jiukuaicuo Catholic Church 潮州九塊厝天主堂

Sunset in a Japanese fortification in Xinpi
Jun 2015

Xinpi Machine Gun Fort 新埤反空降機槍碉堡

Pebble beach vista in Fangshan
Jul 2016
1

South Taiwan Ride 2015: Fangliao to Manzhou

Abandoned chemistry
Jul 2015
2

Peiyuan Industrial Aquaculture Factory 培源殖產工廠

A tunnel on the coastal plains of Pingtung
Jun 2015

Jiahe Railway Tunnel 嘉和遮體

Tsai Ing-wen’s childhood home
Jun 2015

Tsai Ing-wen Old House 蔡英文古厝