Torii Gateway to the Former Zhushan Shinto Shrine

The gateway to Zhushan Park, site of the former Zhushan Shinto shrine and ill-fated walled city of Yunlin.